Naša vizija

Naša politika zaštite okoliša
 
Sigma Coatings je svjestan važnosti zaštite okoliša i skrbi oko kvalitete zraka. Sukladno tome nudi proizvode s inovativnim formulama koje više poštuju okoliš, a pritom omogućavaju izvrsnu uporabu.
Proizvodi se temelje ili na vodenoj bazi ili na novoj generaciji otpala, a u skladu s ekološkim propisima. Sigma Coatings proizvodi savršeno objedninjuju kvalitetu i poštovanje prema okolišu nizom proizvoda koji udovoljavaju NF Environment i Ecolabel certifikatima.

Ekološke oznake imaju za cilj smanjiti utjecaj boja na okoliš, jamčeći pritom njihove tehničke performance. AFNOR izdaje dva ekološka certifikata, od kojih je jedan francuski (NF Environment), a drugi je europski (Ecolabel). Sigma se obvezuje čuvati okoliš kao i poštovati profesionalce te njihove klijente.

Ecolabel
 
Europski Ecolable, kreiran je 1992., u Francuskoj ga dodjeljuje AFNOR. Taj certifikat jamči smanjen utjecaj na okoliš, a temelji se na principu “globalnog pristupa” koji uzima u obzir “životni ciklus proizvoda” od ekstrakcije sirovina do proizvodnje, distribucije i uporabe do  recikliranja ili uklanjanja nakon uporabe. Kvaliteta uporabe mora također biti zadovoljena. 

NF Environment oznaka
NF-enviorement-(4).jpg
Ova francuska ekološka oznaka je kreiran je 1991, a izdaje ga AFNOR. Taj certifikat garantira usklađenost boja sa zahtjevima definiranim u tehničkim specifikacijama. Također pokriva kvalitetu uporabe i ekološku kvalitetu boje.
Ekološka oznaka NF Enviroment potvrđuje smanjen negativan utjecaj boje na okoliš tijekom njezina „životnog ciklusa“ te zadovoljavajuću kvalitetu uporabe.

HOS (Hlapivi organski spojevi) i europska direktiva
 
Hlapivi organski spojevi (hr. HOS, eng. Volatile Organic Compounds-VOC) su prirodne ili sintetičke kemijske supstance koje isparavaju u atmosferu. 1. siječnja 2010. godine obilježen je stupanjem na snagu drugog koraka europske direktive o smanjenju HOS-a u bojama. Ova direktiva teži ka restriktivnom smanjenjem prisustva HOS-a u određenim proizvodima u svrhu smanjenja emisije otapala za 50%. Navedeno je dokaz snažne usmjerenosti Europske unije u svrhu unapređenja kvalitete zraka.